Informacje bieżące

10 grudnia 2019

ZMIANY W PODATKACH 2020

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW Vat

 

Transakcje o wartości powyżej 15 tys. złotych, zapłacone na inne konto niż widniejące na liście podatników, będą skutkować brakiem prawa do kosztów.

Jak uniknąć więc sankcji w postaci braku prawa do kosztów? Jak się okazuje, będzie wymagało to dodatkowej weryfikacji i formalności ze strony podatnika. Realizując transakcję, której wartość jest równa bądź wyższa 15 tys. złotych na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście, konieczne będzie, w ciągu trzech dni roboczych, złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

Zapłacenie faktury powyżej 15 tys. złotych na rachunek niewidniejący na liście podatników, bez złożenia stosownego zawiadomienia, skutkować będzie bowiem brakiem prawa do kosztów, co mocno odczuje firmowy budżet. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.

Sankcje za przelew na rachunek inny, niż wskazany w wykazie

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Sankcje te wyłączać można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie – w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Sprawdzenie poprawności konta kontrahenta gdzie będzie dokonywana płatność powyżej 15 tysięcy odbywa się na stronie podanej poniżej.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Wpisujemy jedną z danych NIP lub  REGON lub  numer rachunku bankowego ewentualnie nazwę kontrahenta.

 

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

 

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Link do generatora

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  – nie prowadzisz działalności gospodarczej
  – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  – prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

 

ZMIANY W KASACH FISKALNYCH OD 2020 ROKU

 

Kogo i od kiedy obowiązują nowe kasy?

Obowiązek przejścia na nowe kasy został rozłożony w czasie. Ustawodawca wydzielił grupy przedsiębiorców wg rodzajów prowadzonych przez nich działalności, nakładając stopniowo obowiązek likwidacji starych kas na rzecz przejścia na kasy online.

Pierwsza grupa – styczeń 2020

Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:

 1. a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 2. b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Druga grupa – lipiec 2020

Kolejna grupa przedsiębiorców, która od 1 lipca 2020 roku zobowiązana będzie do rejestracji sprzedaży na kasie online to firmy:

 1. a) świadczące stałe lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. b) zajmujące się sprzedażą  węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Trzecia grupa – styczeń 2021

Ostatnim zdefiniowanym ustawowo okresem przejściowym jest styczeń 2021 roku. Do tego czasu grupa przedsiębiorców mających obowiązek kas online rozszerzy się o świadczących usługi:

 1. a) fryzjerskie,
 2. b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
 3. c) budowlane,
 4. d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. e) prawnicze,
 6. f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ustawodawca zastrzega, że określone wyżej terminy mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych dotyczących przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

Bezwzględny obowiązek dla wszystkich – styczeń 2023

Od roku 2023 wszystkie grupy przedsiębiorców mające obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie będą musiały posiadać kasę online.

Czy będą ulgi na zakup kasy fiskalnej online?

Równolegle na etapie opiniowania jest obecnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu odliczonych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Założenia projektu uwzględniają koniec możliwości korzystania z ulgi na zakup kas starego typu na rzecz ulgi przysługującej jedynie na zakup kas fiskalnych online.

Sama kwota ulgi obecnie nie uległaby zmianie i zostałaby na poziomie 90%, jednak nie więcej niż 700 zł, ale uproszczone miałyby zostać zasady odliczenia na rzecz jednorazowego wykazania ulgi do odliczenia bez względu na to, czy w danym okresie podatek należny jest wyższy niż kwota wnioskowanej ulgi, czy też nie.

Centralne Repozytorium Kas – jakie dane będą do niego przesyłane?

Kasy online będą łączyć się automatycznie z Centralnym Repozytorium Kas, przesyłając dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas ich używania, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Faktura do paragonu – NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

Ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

 

SPLIT PAYMENT

 

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy split payment, która weszła w życie od 1 listopada 2019 roku. Dotyczy ona transakcji – dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT między podatnikami (B2B). Sprawdźmy, jakie obowiązki mają podatnicy występujący w roli sprzedawcy bądź nabywcy oraz jakie konsekwencje spowoduje niezastosowanie obowiązkowego split payment.

Od kiedy obowiązkowy split payment? Czy są przepisy przejściowe?

Obowiązkowy split payment stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nowelizacji ustawy o VAT, w sytuacji gdy:

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Poniżej przedstawiony jest załącznik nr 15 do ustawy VAT wg PKWIU

Załącznik nr 15

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A,

ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY

 • 10.10.0 Węgiel kamienny
 • 20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
 • ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
 • 10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
 • 20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
 • 20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
 • ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do

stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy

drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety

z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
 • 10.12.0 Żelazostopy
 • 10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
 • 10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • 10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,

z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

 • 10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej

z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

 • 10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,

z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

 • 10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,
 • powlekane lub pokrywane
 • 10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane,powlekane lub pokrywane
 • 10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • 10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • 10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, ze stali niestopowej

 • 10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • 20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu,

ze stali

 • 20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń

ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1751

 • 20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
 • 20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane,o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 • 20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy

zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

 • 20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy
 • zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 • 20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
 • 31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • 31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • 32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane,

powlekane lub pokrywane

 • 33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • 33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • 34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • 41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
 • 41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

 • ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu

półproduktu

 • ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto,

platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto

 • i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
 • 43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
 • 43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
 • 43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
 • 44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
 • 44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
 • 44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
 • 44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
 • 44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
 • 45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
 • ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali
 • lub aluminium – wyłącznie ze stali
 • ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana

z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

 • ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
 • ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1751
 • 40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
 • ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 • 70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • 20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
 • 11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
 • ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą

do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

 • ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów

zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

 • 31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe;

rozdzielacze; cewki zapłonowe

 • 31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
 • 31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
 • 31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
 • 32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
 • 32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
 • ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów

jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby

 • jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
 • 11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
 • 11.51.0 Odpady szklane
 • 11.52.0 Odpady z papieru i tektury
 • 11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
 • 11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
 • 11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
 • 12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
 • 12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne

oraz akumulatory elektryczne

 • 32.2 Surowce wtórne metalowe
 • 32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
 • 32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
 • 32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
 • 32.34.0 Surowce wtórne z gumy
 • Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych –

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

 • Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
 • ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1751

 • ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach –
 • wyłącznie dyski SSD 97 bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa

 • w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

 • 00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

 • 00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • 100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 • 12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
 • 21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
 • 21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
 • 21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali

i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji

pomp

 • 21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
 • 22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych

elektroenergetycznych

 • 22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

 • 22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
 • 91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
 • 99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
 • 99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
 • 99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 • 12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
 • 12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem
 • ziemi
 • 13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • 21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
 • 22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
 • 22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
 • 29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
 • 29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
 • 29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 31.10.0 Roboty tynkarskie
 • 32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
 • 33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
 • 33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
 • 33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie

indziej niesklasyfikowane Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1751

 • 34.10.0 Roboty malarskie
 • 34.20.0 Roboty szklarskie
 • 39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
 • 39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych,

gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • 91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
 • 91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
 • 99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
 • 99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
 • 99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
 • 99.40.0 Roboty betoniarskie
 • 99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
 • 99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
 • 99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 • 99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych,

gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • 31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem

motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
 • ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
 • ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

 

Aktualności